Hvorfor AS?

Aksjeselskap
Et aksjeselskap er Norges mest anerkjente selskapsform, det oppfattes som den selskapsformen som gir best sikkerhet samt seriøsitet.
Starter du et aksjeselskap må du skyte inn aksjekapital, og beløpet skal minimum være 30 000 kroner. Beløpet er 30.000 kroner også om dere er flere aksjonærer. Aksjekapitalen kan bestå av kontantinnskudd eller formuesobjekter. Du og øvrige deltakere i et aksjeselskap har ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapet betraktes som en selvstendig (juridisk) enhet, og selskapet må også betale skatt (27%) av eventuelt overskudd.

 

Registrere selskapet
Ved oppstart av et aksjeselskap må du registrere dette i Foretaksregisteret (Dette kan vi gjøre for deg). Når selskapet er registrert, får det et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret bruker du ved all kontakt med det offentlige, banker, levering av anbud, bestilling av varer og lignende.

 

Styre og styreformann
Aksjeselskapet ledes av et styre, om ønskelig så kan styret bare bestå av en person, som da er Styreformann. Men her kan det velges inn styremedlemmer om ønskelig. Styret har det overordnede ansvaret for økonomien og tilsetter daglig leder.

 

Du risikerer mindre tap
Et AS anbefales for alle som skal drive med en viss risiko, for å unngå at eiernes personlige økonomi må ta støyten.
Som aksjonær kan du i utgangspunktet risikere å tape det du har skutt inn i aksjeselskapet (aksjekapitalen), dersom selskapet skulle gå dårlig. Selskapets kreditorer kan kun gå til selskapet med sine krav. Dette fordi et AS blir betraktet som en egen juridisk enhet.

 

Fordeler med AS

  • AS er markedets mest anerkjente selskapsform, og blir tatt mer seriøst sammenlignet med alternative selskapsformer som NUF og enkeltpersonforetak.
  • Med AS tar du ikke personlig risiko.
  • Du kan ansette deg selv og oppnå en rekke fordeler.
  • Er en fleksibel selskapsform med tanke på eventuelle flere eiere, samt gir et godt utgangspunkt for eventuelt salg av hele eller deler av virksomheten.
  • Et AS kan benyttes som holdingsselskap, dvs kan være eier av andre selskaper og motta skattefritt utbytte.
  • Ingen personbeskatning på overskudd som står i selskapet.

Ulemper med AS

  • Et AS må betale arbeidsgiveravgift på lønn, men det er viktig og være klar over at det er arbeidsgiveravgiften som gjør at du får minstefradrag, lavere trygdeavgift samt andre sosiale goder.
  • Et aksjeselskap må utarbeide årsregnskap, dette vil muligens gi noen høyere utgifter til regnskapsføring.

Revisorplikt?
Mindre aksjeselskap er ikke forpliktet til å ha revisor. En lovendring i 2011 medfører at mindre aksjeselskap kan velge bort revisjon. Vi i EIS hjelper deg med papirene som gjør at du ikke trenger revisor. Dette kan gi en besparelse på 10-15 tusen kr årlig.